Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

V posledních letech je na majetku spravovaném Lesy ČR, s. p., zaznamenán posun k přírodě bližším způsobům hospodaření v lesích, k vyššímu podílu přirozené obnovy lesních porostů a k vyššímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD). Nicméně řada problémů a postupů nevhodných z hlediska ochrany lesa a lesních ekosystémů přetrvává a bohužel se s nimi lze v horách setkat často. Zajímavé je, že v Jeseníkách lze pozorovat velmi rozdílné přístupy k lesu na jednotlivých lesních správách. Zatímco citlivější přístup k lesu je na území spravovaném Lesní správou Karlovice, patrně nejtvrdší přístup je možné vidět v lesích spravovaných Lesní správou Jeseník. 

Zásadní problémy lesního hospodaření v CHKO Jeseníky lze shrnout do těchto bodů:
 1. nepřirozené stejnověké smrkové monokultury
 2. nedostatečná ochrana přírodě blízkých lesů ve středních horských polohách mimo rezervace,
 3. těžba násečným, příp. holosečným (dnes již výjimečně) způsobem v listnatých a smíšených lesích. Těžba probíhá často na velkých plochách v pravidelných geometrických tvarech a mnohdy bez ponechání části stromů (výstavků). Jen malá část dřevní hmoty zůstává na místě.
 4. těžba formou dlouhých náseků, kdy se navíc přiřazuje jedna velká seč vedle druhé a mezi nimi se ponechává jen kulisa (pruh původního porostu), narušuje dosud kompaktní porosty vzácných listnatých a smíšených lesů a poškozuje krajinný ráz
 5. tento přístup vážně narušuje lesní ekosystém se všemi složitými vazbami a na prudkých svazích vede k degradaci půdy formou eroze a odnosu vzácných živin
 6. převažující výsadba smrku při umělé obnově lesa = riziko nových nepřirozených lesú (monokultur)
 7. snižování biodiverzity, absence velkých šelem a velkých lesních kurů, nadměrné stavy spárkaté zvěře, škody při obnově lesa 
 8. budování husté sítě lesních svážnic, zvyšování kapacity stávajících cest a narušování vodního režimu na svazích hor. 

K tomuto bohužel dochází i v II. nejcennější zóně CHKO Jeseníky a v oblastech chráněných Naturou 2000. Nutno dodat, že z veřejných besed vyplývá, že řada lidí v Jeseníkách, v Olomouci i jinde vnímá výše uvedené jako velký problém a je tímto přístupem k lesu vážně znepokojena.  

Možné způsoby řešení diskutované s Lesy ČR, s.p.:

 1. ukončení násečné, příp. holosečné těžby v listnatých a smíšených lesích na území Hrubého Jeseníku
 2. těžbu realizovat výběrným a podrostním hospodářským způsobem
 3. ve vzájemné spolupráci přípravit a vyhlásit nové přírodní rezervace, např. v údolí Merty (Špičák a okolí), Mazance, Borová dolina, Černá Opava
 4. rozšíření stávajících rezervací: např. Vysoký Vodopád, Skalní Potok, Šerák-Keprník
 5. výběr konkrétních lokalit, ve kterých by se hospodařilo s cílem maximálně podpořit biodiverzitu a vytvořit podmínky pro výskyt velkých šelem, lesních kurů a dalších vzácných druhů. Aktivní realizace velkých projektů stabilizace lesních ekosystémů s cílem dosažení druhové, věkové a prostorové diferenciace porostů.
 6. optimalizace početního stavu spárkaté zvěře a důsledná ochrana velkých šelem a lesních kurů
 7. monitoring

Konkrétní příklady problematického lesního hospodaření ilustrují fotografie.