Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0
 1.  Jak je NP Jeseníky navržen?
 • Záměr NPJ byl připraven Ministerstvem životního prostředí v r. 2009. Při průběžných dosavadních jednáních byl návrh diskutován a upřesňován tak, aby zajistil odpovídající péči o jedinečnou přírodu při zohlednění současného využívání území.
 • NPJ je navržen mimo zastavěná území obcí, na neobydleném území. Jeho rozloha by měla činit pouze 20 - 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky, tzn. do 180 km2. Bude zahrnovat oblast s kvalitní přírodou, zejména v centrální části Hrubého Jeseníku, od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně.
 • Rozvoj obcí a život lidí bude probíhat podle stejných pravidel jako doposud. NP Jeseníky nebude mít ochranné pásmo, podmínky v okolní CHKO zůstanou stejné.
 • Současná síť značených turistických tras, cyklotras a zimních běžeckých tras zůstane v NP zachována. Bude umožněn provoz lyžařského areálu Ovčárna za podobných podmínek jako v současnosti. Existující horské chaty a hotely mohou být i nadále provozovány.
 • Sběr borůvek, hub a volný pohyb v přírodě bude možný v podobném rozsahu jako dnes. Ve 2. a 3. zóně NP, které tvoří cca 65 % plochy navrženého NPJ, jsou tyto činnosti povoleny. Na zbývající menšinové ploše NPJ je navržena 1. zóna s nejpřísnější ochranou přírody, kde je pohyb návštěvníků možný jen po značených turistických trasách. Tato přísná pravidla ovšem platí na většině území navržené 1. zóny již dnes (v nár. přír. rezervacích).
 • Likvidace kamzíka horského se nechystá, může zde žít i po vyhlášení NPJ. Zákon o ochraně přírody umožňuje existenci nepůvodních druhů na území NP, zakazuje pouze jejich záměrné rozšiřování. Ochranné podmínky jsou navíc zcela stejné v NP i v CHKO (viz § 16 a § 26 zákona o ochraně přírody). Bude ovšem nutné udržovat počet kamzíků na únosné míře a omezit škody ve vzácných lokalitách (Velký a Malý kotel, Sněžná kotlina).

  
     2. Proč NP Jeseníky?

 • Příroda Hrubého Jeseníku je jedinečná, evropsky významná a potřebuje odpovídající a kvalitní ochranu a péči. Jsou zde mimořádně zachovalé vysokohorské lesy, evropsky unikátní arkto-alpínská tundra, rašeliniště apod. Žije zde řada vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně takových, které se jinde v ČR a ani ve světě nevyskytují.
 • Současný stav praktické ochrany přírody v Jeseníkách není uspokojivý, je zde několik vážných ekologických problémů. NPJ zajistí lepší péči o přírodu, zejména umožní:
 • zlepšení kvality a zdravotního stavu lesů díky přírodě blízkému lesnímu hospodaření bez použití holosečí a s upřednostněním šetrné lesní techniky. Hlavním cílem je aktivní přeměna uměle vytvořených smrkových monokultur na lesy přirozené a zdravé, tzn. lesy druhově a věkově pestré (buk, jedle, javor, jeřáb),
 • záchranu unikátního horského bezlesí, kdy cílem není úplná odstranění uměle vysázené borovice kleče, ale její postupná redukce a tím zachování jedinečných ekosystémů horské tundry a ledovcových karů,
 • vytvořit podmínky pro záchranu vymírajících druhů (rys, tetřev, tetřívek, jalovec atd.),
 • vytvořit tým profesionální stráže přírody a realizovat aktivní pozitivní práci s veřejností.

  Jak NP zajistí lepší péči o přírodu? Podle zákona je totiž NP nejvyšší priorita. Na rozdíl od CHKO, národní parky mají na ochranu přírody podstatně více financí, lidí do terénu a také lepší legislativní možnosti. Protože správa národního parku vykonává komplexní správu území NP (ochranu přírody, lesní hospodaření, myslivost apod.), to umožňuje jednodušší a účinnější ochranu a péči o území podle dlouhodobě nastavených pravidel stanovených v zákoně o NP a v plánu péče o území NP.

      3. Národní park je příležitost pro obce, podnikatele a pro region Jeseníků:

 • Národní parky jsou mezinárodně uznávanou a prestižní značkou. Zkušenosti z ČR i z EU ukazují, že významně přispívají k podpoře cestovního ruchu, k propagaci regionu a zájmu médií.
 • Národní parky patří mezi turisticky nejvyhledávanější lokality u nás: např. NP Krkonoše ročně navštíví cca 5 mil. lidí, NP Šumavu zhruba 1,5 mil. lidí a České Švýcarsko 600 tis. lidí.
 • Národní parky podporují kvalitu služeb v regionu, např. budováním sítě speciálních informačních center o přírodě a atraktivních muzeí přírody, realizací stovek akcí pro veřejnost a pro školy, zlepšováním kvality turistických stezek.
 • Národní parky přispívají k ekonomickému rozvoji regionu a zaměstnanosti. Vzhledem ke svému významu mají NP k dispozici odpovídající provozní prostředky a realizují množství veřejně přínosných investičních projektů. Jsou velmi úspěšné při získávání dotací. Např. NP Krkonoše měl v roce 2011 finanční výdaje více než 369 mil. Kč a malý NP České Švýcarsko přes 88 mil. Kč. Např. v letech 2008 – 2012 získaly tři NP v ČR dotace na 45 projektů z OPŽP (zlepšování stavu přírody a krajiny) a celkové náklady těchto projektů dosáhly 1,3 miliardy Kč. Pro srovnání, Správa CHKO Jeseníky má rozpočet cca 13 mil. Kč ročně a dotace z výše uvedeného programu nezískala žádné.

     4. Jaká jsou rizika, popř. negativa vzniku NPJ?

 • Riziko opakování Šumavy, tzn. kůrovcové kalamity?: v ČR jsou 4 národní parky. K problémům s kůrovcem došlo pouze na menšině plochy NP Šumava. V ostatních parcích tyto problémy nejsou. NP Jeseníky je navržen jinak než NP Šumava a proto je riziko přemnožení kůrovce maximálně omezeno. Tzv. bezzásahová území, kde člověk nezasahuje, jsou navržena na menšině plochy NPJ a v lokalitách, kde kůrovec není problém (vysoké nadmořské výšky, listnaté a kvalitní lesy). Na většině území NPJ se tedy bude zasahovat proti kůrovci a podél celé hranice NPJ je navrženo nárazníkové pásmo (v případě potřeby aktivní opatření proti kůrovci). 
 • Změna mysliveckého hospodaření: na území NP bude i nadále myslivost vykonávána,
  toto hospodaření ovšem přejde pod správu NP. V NParcích je ale běžnou praxí to, že místní myslivecká sdružení po dohodě s NP na myslivosti spolupracují. Cílem myslivosti v NP je dosažení rovnováhy mezi zvěří a přírodou, aby se minimalizovaly škody zvěří při obnově lesa. Cílem je také zajištění přirozeného zastoupení pohlaví a věkového složení zvěře, kdy je např. omezen lov starších jelenů. Komerční lov je na území NP zakázán.
 1. V jaké fázi je možný vznik NP Jeseníky?
 • Nejsme v etapě vyhlašování NP, ale ve fázi příprav, tzn. diskusí a zpracování základních podkladů. V květnu 2011 přijel o NPJ diskutovat se zástupci regionu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a následně také skupina poslanců. Ministr zřídil pracovní skupinu k záměru NPJ tvořenou různými představiteli regionu. Došlo k několika zasedáním a k vytvoření dokumentu s podrobným návrhem NPJ (tzv. rámcový plán péče o NPJ).
 • Návrh NPJ musí vznikat ve vzájemné komunikaci a spolupráci zástupců regionu Jeseníků
  a ministerstva.
   V případě vyhlášení NPJ budou dohodnutá pravidla garantována zákonem o NPJ a dlouhodobým plánem péče o NPJ. Dále by vznikla Rada národního parku tvořená zástupci místních obcí, krajů, podnikatelů apod., která by se podílela na spolurozhodování o fungování NPJ.   

Dokument vytvořila Společnost přátel Jeseníků
zejména na základě podkladů z MŽP ČR a z národních parků.

 

Stáhnout dokument ve formátu PDF