Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
0
0
0
0
0
0
0

Koncepce navrhovaného Národního parku Jeseníky:

NP Jeseníky je navržen tak, aby zohlednil současné využívání území, zlepšil praktickou ochranu a péči o evropsky jedinečnou přírodu Hrubého Jeseníku a podpořil rozvoj regionu Jeseníků.

  1. Rozloha NP Jeseníky (NPJ) by měla činit pouze max. 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky. Celková plocha CHKO je 744 km2, rozloha NP by měla být do 180 km2. NPJ bude zahrnovat území s kvalitní přírodou, zejména v centrální části Hrubého Jeseníku, přibližně od rašeliniště Skřítek přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně.
  2. NPJ je navržen mimo zastavěná území obcí, mimo obydlená území. To je zásadní rozdíl oproti NP Šumava či NP Krkonoše, kde jsou součástí také obce. Proto rozvoj obcí bude probíhat podle stejných pravidel jako doposud. NP Jeseníky nebude mít ochranné pásmo: tuto roli převezme stávající CHKO. Podmínky pro stavební, územní a další řízení zůstanou stejné jako v dnešní CHKO.
  3. NPJ se maximálně vyhne stávajícím lyžařským areálům. Jediným komplexním lyžařským areálem v NP bude LA Ovčárna. NPJ nebude znamenat zrušení tohoto LA, byl by i nadále provozován v podobných provozních podmínkách. Již dnes se LA nachází v evropsky významném území a je součástí Národní přírodní rezervace Praděd, což je území se stejně přísnou ochranou jako I. zóna v NP. V severní části zasahuje do navrženého NP část lanové dráhy spojující Čerňavu a vrchol Šeráku a společně s ní i část lyžařské sjezdové tratě (vede podél lanovky). I tato oblast je ve vrcholové části již dnes součástí NPR Šerák-Keprník. Platí tedy totéž, co pro LA Ovčárna.
  4. Většina území navrženého NPJ je dnes ve vlastnictví České republiky. Rovněž NPJ by byl ve vlastnictví státu. Téměř celé území se nachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa, jejichž hlavním správcem jsou Lesy ČR, s.p.
  5. Většina lesů v území navrženého NPJ již dnes nejsou lesy hospodářské, jsou v kategorii lesů zvláštního určení a lesů ochranných, jen výrazná menšina plochy jsou lesy hospodářské. Potenciální ekonomická ztráta Lesů ČR by tedy byla málo významná.
  6. Po zřízení NPJ by na většině jeho území bylo aktivně realizováno přírodě blízké lesní hospodaření. Jeho cílem je nejen zachování současných zbytků přirozených lesů, ale také aktivní přeměna nevhodně vysázených a nepřirozených smrkových monokultur na lesy věkově a druhově pestré, na lesy zdravější a stabilnější. To vše v souladu s plánem péče NP a s lesním hospodářským plánem NP.
  7. Tzv. bezzásahová území a související problematiku kůrovce je nutné řešit jinak než na Šumavě. Hrubý Jeseník lze z tohoto hlediska přirovnat k NP Krkonoše, kde jsou tyto věci řešeny odlišně a kůrovec zde není problém. Bezzásahová území jsou položena ve vysokých nadmořských výškách při horní hranici lesa a v navazující tundře nebo v přirozených lesních porostech, tedy v územích s kvalitní přírodou a s extrémním klimatem, které neumožňuje významnou existenci kůrovce. Hrubý Jeseník má podobný charakter jako Krkonoše a lze zde uplatnit podobný osvědčený způsob bezzásahovosti s tím, že by byl realizován postupně a na menšinové ploše NPJ. V Hrubém Jeseníku je také možné více využít smíšené a listnaté lesy a také zde, v pečlivě vybraných porostech, bezpečně realizovat bezzásahovost. Takto lze eliminovat riziko přemnožení kůrovce.
  8. Již dnes jsou na více než 30 % plochy navrženého NPJ státní přírodní rezervace s přísnou ochranou přírody, včetně 3 národních přírodních rezervací (NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník a NPR Rašeliniště Skřítek).
  9. Současné národní přírodní rezervace (NPR) by byly základem pro vyhlášení nejpřísněji chráněných 1. zón v NPJ. Protože pravidla ochrany přírody v NPR jsou podobně přísná jako v I. zóně NP, teoretické zpřísnění ochrany přírody zřízením NPJ by bylo zcela minimální. Již dnes platí v Jeseníkách na území NPR zákaz vstupu mimo značené cesty a zákaz sběru lesních plodů. Stejná pravidla platí v 1. zóně NP. Většinu území NPJ by tvořila 2. a 3. zóna, ve které je možný volný pohyb osob i sběr lesních plodů.
  10. Realizací tohoto návrhu NP by nedošlo k omezení života v obcích ani k omezení dnešních turistických tras v horách. Sběr borůvek, hub a pohyb v přírodě bude možný v podobném rozsahu jako dnes.

POZN.: dokument zpracoval petiční výbor petice na podporu vzniku NP Jeseníky na základě řady uskutečněných jednání a na základě podkladů MŽP ČR.