Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Příroda Hrubého Jeseníku: jedinečný a ohrožený klenot
Zpět do kategorie: AKTUALITY

Zvěřejňujeme dopis od paní ministryně Kláry Dostálové (Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR), ve kterém nám sděluje závěry z kontroly provedené dne 22. 6. 2021 na Sněžníku a v obci Stronie Śląskie. Dopis reaguje na naše dotazy a  přináší nové a důležité informace. Zejména to, že 15. 4. 21 vydal RDOS (orgán ochrany přírody ve Wroclawi) povolení k jednorázovému vjezdu pro až 5 stavebních strojů na vrchol hory. Vzhledem k tomu, že se nejrůznější technika pohybovala na vrcholu hory už v říjnu 2020, lze předpokládat, že to nebylo legální. Další podstatnou věcí je to, že se harmonogram výstavby rozhledny výrazně posouvá: projekt byl dodatkem ke smlouvě o realizaci prodloužen o 1 rok, tedy do 30. 9. 2022! Zvláštním bodem a novinkou je informace o rekonstrukci zelené turistické stezky z Chaty pod Sněžníkem na vrchol hory. Ačkoliv tato činnost bezprostředně souvisí s výstavbou rozhledny a do povrchu zeleně značené stezky bylo za použití stavební techniky uloženo obrovské množství materiálu a odpadu vytěženého při výstavbě rozhledny, rekonstrukce stezky podle tvrzení polské strany není součástí projektu výstavby věže a je předmětem samostatného povolení vydaného v roce 2021.

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) při kontrole upozornilo na klíčový problém, kdy lokalita je chráněna jako evropsky významná (Natura 2000) a každá negativní činnost musí být posouzena a vyhodnocena. Ale „naturové“ posouzení pro výstavbu rozhledny a následně povolení bylo vydáno již v roce 2013 a nemusí tak odpovídat současnému stavu a požadavkům evropské legislativy a související judikatury (zejména pokud jde o podmínky posouzení kumulativních vlivů ve smyslu evropské legislativy, tj. čl. 6.3 Směrnice 92/43/EHS). Zejména s ohledem na nárůst ubytovacích kapacit v okolí jak v Polsku (např. Czarna Góra), tak v ČR (Dolní Morava) s významným nárůstem turistické zátěže území, což je zásadní. MŽP také zdůraznilo potřebu zajištění kontroly dodržování podmínek ochrany přírody.

Jaké jsou hlavní závěry jednání a kontroly dne 22. 6.?:

1. Vytvoření přeshraniční česko-polské pracovní skupiny, která bude monitorovat dodržování podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě věže i stezky, přičemž jednání týkající se usměrnění turistické zátěže budou v rámci pracovní skupiny probíhat primárně mezi zástupci AOPK ČR (Správy CHKO Jeseníky) a RDOŚ a dále zástupců lesní správy v CZ i PL.

2. Obec Stronie Śląskie, která je investorem věže i rekonstrukce stezky, zpracuje přednostně (před dokončením stavby věže) metodiku monitoringu a regulace provozu turistů a dodržování maximálního stanoveného počtu turistů, tato metodika bude následně projednána pracovní skupinou a následně předložena k posouzení a schválení RDOŚ.

3. Směřování pohybu turistů na vrchol Kralického Sněžníku a značení stezek v CZ i PL bude potřebné řešit tak, aby došlo k omezení rozptylu turistů a sešlapu cenných společenstev na vrcholu (v souladu s podmínkou RDOŚ na vypracování komplexního řešení turistické zátěže kupole Sněžníku).

Komentář Společnosti přátel Jeseníků k výše uvedenému:

Díky dopisům a úsilí Společnosti přátel Jeseníků a dalších neziskových organizací se z ničení vrcholu hory a z výstavby rozhledny stalo veřejné téma a odpovědné úřady jej začaly řešit. Díky tomu vznikne česko-polská komise na kontrolu výstavby rozhledny a na regulaci turistů po výstavbě. Je to dílčí úspěch, nicméně tato opatření nezajistí záchranu vrcholu hory a místní vzácné přírody před zničením. Jediným řešením, jak uchovat krásu a výjimečnost přírody Králického Sněžníku řešením je zastavení výstavby rozhledny a její neuvedení do provozu. V opačném případě dojde ke zničení místa v důsledku výrazného nárůstu turistů a všech dopadů s tím spojených. Hrozí i výstavba další infrastruktury v budoucnu.

Když si shrneme aktuální informace: projekt výstavby rozhledny je dnes celkově výrazně jiný, než jak byl připraven a projednáván před lety. Samostatně je realizován projekt "rekonstrukce" Zelené stezky, která ve skutečnosti připomíná širokou cestu, polský RDOS vydal nové povolení pro další těžkou techniku na vrcholu hory, projekt výstavby je výrazně časově prodloužen... Reálné dopady a kumulativní vlivy výstavby zbytečné rozhledny jsou tedy výrazně větší, než bylo původně před lety prezentováno a schváleno!

V roce 2021 se tedy buduje 34 metrů vysoká nová dominanta hory na základě netransparentního schvalovacího procesu z roku 2013 a na základě chybně zpracovaných podkladů. Tzv. naturové honocení z roku 2013 (analýza možných vlivů stavby na místní vzácnou přírodu) chybně vyhodnotilo a podcenilo předpokládaný vývoj návštěvnosti a související dopady a nezohlednilo ani tzv. kumulaci negativních vlivů v návaznosti na řadu podnikatelských projektů v okolí. Schvalování projektu tak velmi pravděpodobně proběhlo v rozporu s požadavky evropské směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. Výstavba rozhledny by tedy měla být zastavena a dopady záměru na evropsky významnou přírodu by měly být znovu a objektivně posouzeny.